Behandlingsmetoder

Det finns olika metoder för att arbeta med svårigheter som berör våra tankar, känslor och beteenden. Valet av metod handlar dels om problemets karaktär, dels om vad du som klient tänker passar dig bäst.
Oavsett vilken behandlingsmetod man arbetar utifrån så formas varje behandling individuellt i dialog mellan dig och terapeuten. Samtalen sker i ett öppet och tillåtande klimat.

Psykologisk behandling

Samtalsbehandling där upplägget av behandlingen och hur ofta man ses kan skifta beroende på problematik och vilken hjälp du önskar. Det kan t  ex  röra sig om stödsamtal, där man under ett antal samtal fokuserar på något bekymmer du upplever och där du får hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera tillvaron.

Kristerapi

Kristerapi riktar sig till personer som mår mycket dåligt efter traumatiska händelser. Det kan exempelvis gälla dödsfall, rånförsök eller sexuella övergrepp. Tanken bakom behandlingen är att en krisreaktion är ”normala reaktioner på onormala situationer”.

Att bära på ett psykologiskt trauma kan orsaka många problem och förhindra en person från att leva fullt ut. Rädslan för att tvingas återuppleva minnet och känslorna från en skrämmande händelse kan leda till anspänning, stress och ett undvikande av saker som påminner om det som hänt. Men det finns hjälp att få. Behandlingar av psykologiska trauman är ofta framgångsrika.  

Ett psykologiskt trauma behandlas främst med en psykologisk behandling. Forskningen visar att problemen går att behandla även många år efter den traumatiska händelsen. En behandling kan pågå i allt från några veckor upp till månader och år. Medicinering med SSRI-preparat kan också ha viss effekt, med det man i dagsläget främst rekommenderar är psykologisk behandling.

Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

I psykodynamisk terapi ses förståelsen av problemet som grunden till förändring. Vi arbetar med dina känslor, tankar, drivkrafter och relationer här och nu, men i ljuset av dina tidigare erfarenheter.  Att upptäcka inre konflikter och försöka förstå hur omedvetna känslor och föreställningar påverkar är en viktig del i terapiarbetet.

 

Det kan handla om ett specifikt problem som du vill komma tillrätta med och det kan utmynna i en avgränsad behandling. Det kan röra sig om en kris som du behöver få hjälp att bearbeta för att komma vidare. Eller kan det handla om mer komplexa svårigheter och då kräva en längre behandling.

Samtalen äger rum med regelbundenhet, ofta en gång i veckan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Syftet i kognitiv beteendeterapi är att förändra tanke- och beteendemönster till mer ändamålsenliga sådana. Vi inleder med att analysera ditt problematiska beteende för att därefter tillsammans enas om vad och på vilket sätt du behöver träna för att nå en förändring, med mer välfungerande beteenden. Behandlingen inbegriper såväl information om problemets natur, s k psykoedukation, som psykoterapeutiska samtal och saker som du tränar på egen hand mellan dessa samtal.

 

Vid avgränsad problematik kan det vara en förhållandevis kort behandling medan det vid mer omfattande eller komplexa svårigheter kan behövas mer tid för att komma tillrätta med problemen.

Interpersonellterapi (IPT)

IPT är en tidsbegränsad,strukturerad form av psykoterapi som är upplagd på 16,

veckovisa sessioner, enligt vårdavtal Region Skåne 12 sessioner. IPT fokuserar på hur pågående svårigheter i mellanmänskliga relationer hör samman med psykologisk stress – och sättet, på vilket psykologiska problem påverkar mellanmänskliga   relationer.

IPT skiljer sig från andra terapiformer, då IPT i första hand fokuserar sig på relationsproblemen. När en person bättre kan handskas med sina relationsproblem, avtar oftast deras psykologiska problem.

IPT är utvecklad för att hjälpa människor att känna igen de interpersonella problem som de står inför samt bidra till förändring i  deras relationer. Flera vetenskapliga studier pekar på att det finns gott stöd för att IPT som terapiform är effektiv.

IPT är främst utprövat som depressionsbehandling men har visat sig fungera även vid andra besvär såsom ex. ätstörning, social fobi, bipolärt syndrom m.m.

Spädbarnsterapi

Text…

Handledning och konsultation

Handledning

Handledning riktar sig till andra professionella och det kan vara såväl en enskild yrkesutövare som en grupp. Den sker utifrån en överenskommelse om uppdrag och tidsramar. Handledningen ger möjlighet till reflektion kring arbetet, vilket i sin tur kan bidra till nya perspektiv och att arbetet sätts i ett sammanhang. Det kan också öka kunskapen inom arbetsområdet.

Konsultation

Rådgivande samtal utifrån något bekymmer du upplever. Man träffas för ett avgränsat antal samtal och diskuterar möjliga sätt att hantera situationen. En konsultation är inte en behandling men kan däremot utmynna i rekommendation om detta.

 

I konsultation till en annan yrkesperson kan man resonera om någon svårighet den som konsulterar upplever, men där personen i fråga bär det fulla ansvaret i yrkessituationen och själv väljer om det man kommer fram till i konsultationen är användbart.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.